Dr Tiryaki’s paper “Uplatnenie práva na azyl v de facto štátoch: prípadová štúdia Cyprus”

Dr Tiryaki’s paper “Uplatnenie práva na azyl v de facto štátoch: prípadová štúdia Cyprus” (Exercising the Right to Asylum in de facto States: A Case Study of Cyprus) which she presented at the Bratislava Legal Forum 2023 has been published in the conference proceedings.

English Abstract

Persons who have been forced to leave their home country for reasons listed in the provisions of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol are entitled to international protection. The member states of the European Union are also obliged to provide this protection based on the provisions of the acquis. The question remains who is responsible if persons entitled to international protection find themselves in territories that do not exist as de iure independent states in the context of international law. The Turkish Republic of Northern Cyprus is one such territory. Legally, it is part of the European Union, but the acquis (and thus neither the treaties) are not applied on its territory. According to the author, the legal vacuum created in the area of state responsibility for compliance with international obligations in the area of asylum can be filled to a certain extent by using analogies from the relevant ECtHR jurisprudence regarding extraterritorial jurisdiction. The conference proceedings are available below:

Slovak Abstract

Osoby, ktoré boli nútené opustiť domovskú krajinu z dôvodov uvedených v ustanoveniach Ženevského dohovoru z roku 1951 o právnom postavení utečencov a Protokolu z roku 1967, majú nárok na medzinárodnú ochranu. Túto ochranu sú členské štáty Európskej únie povinné poskytnúť taktiež na základe ustanovení acquis. Otázkou zostáva, kto je zodpovedný v prípade, ak sa osoby majúce nárok na medzinárodnú ochranu ocitnú v teritóriách, ktoré v kontexte medzinárodného práva neexistujú ako nezávislé štáty de jure. Turecká republika severného Cypru je jednou z takýchto teritórií. Právne je súčasťou Európskej únie, avšak acquis (a teda ani zmluvy) sa na jej území neuplatňujú. Právne vákuum vzniknuté v oblasti zodpovednosti štátu za dodržiavanie medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti azylu môže byť podľa autorky do určitej miery vyplnené použitím analógií z relevantnej judikatúry 

ESĽP týkajúcej sa extrateritoriálnej jurisdikcie:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *